Menu
MenuTrang chủ
Loading...

  1. Cập nhật hồ sơ hóa đơn điện tử

  a. Quý khách cập nhật hồ sơ hóa đơn điện tử tại đây !

  1. Cập nhật hồ sơ hóa đơn điện tử

  2. Chọn nhiều mẫu hóa đơn phong phú

  a. Sau khi Quý khách hàng đăng ký có thể chọn những mẫu hóa đơn tùy thích để làm 1 bộ hồ sơ nộp lên thuế.

  Quý khách chọn những mẫu hóa đơn tại đây !

  2. Chọn nhiều mẫu hóa đơn phong phú

  3. Công cụ custom mẫu hóa đơn

  a. Sau khi Quý khách chọn mẫu hóa đơn nào tùy thích xong, có thể dùng công cụ này để tự custom lại những thông tin trên tờ hóa đơn như: thông tin người mua, thông tin người bán, số dòng hàng hóa, ngôn ngữ,...

  3. Công cụ custom mẫu hóa đơn

  4. Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

  a. Tính năng này là để Quý khách có thể tự tạo 1 tờ khai và ký chữ ký số lên tờ khai để nộp lên CQT để Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, sau 24h CQT sẽ duyệt.

  Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm quản lý hóa đơn, Click vào menu Đăng ký Phát Hành -> Đăng ký/Thay đổi thông tin  -> Sau đó chọn Lập tờ khai như hình bên dưới để tạo mới tờ khai.

  Quý khách Đăng ký/Thay đổi thông tin hóa đơn tại đây !

  4. Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

  5. Tự động lấy thông tin khách hàng từ hệ thống tổng cục thuế

  a. Trong Quá trình tạo hóa đơn và nhập thông tin khách hàng, Quý khách có thể tự động lấy thông tin khách hàng từ hệ thống tổng cục thuế

   

  5. Tự động lấy thông tin khách hàng từ hệ thống tổng cục thuế

  6. Tạo hóa đơn chiết khấu, hóa đơn giảm trừ

  a. Nếu Quý khách xuất 1 hóa đơn có chiết khấu, hoặc giảm trừ, đơn khi khi tạo 1 hóa đơn có nếu Quý khách cần xuất chiết khấu hay giảm trừ thì chọn loại tương ứng để xuất cho người mua.

  6. Tạo hóa đơn chiết khấu, hóa đơn giảm trừ

  7. Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

  a. Khi Quý khách tạo 1 hóa đơn mới mà chưa ký phát hàng gửi cho người mua, khi mở hóa đơn lên xem thấy bị sai và cần sửa lại thì vào cập nhật hóa đơn đã tạo để edit lại.

  7. Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

  8. Sao chép hóa đơn

  a. Quý khách chọn chức năng sao chép hóa đơn để thể dễ dàng sao chép các hóa đơn, giảm được thời gian tạo lại các hóa đơn có nội dung giống hoặc gần giống một cách nhanh chóng.

  Quý khách sao chép hóa đơn tại đây !

  8. Sao chép hóa đơn

  9. Ký phát hành hàng loạt

  a. Khi tạo hóa đơn số lượng lớn và cần phát hành cho người mua, Quý khách chọn và phát hành hàng loạt hóa đơn và gửi hóa đơn lên CQT để cấp mã và để xuất cho người mua.

  9. Ký phát hành hàng loạt

  10. Xuất hóa đơn điện tử

  a. Sau khi tạo mẫu và kích hoạt mẫu hóa đơn thành công thì chính thức tạo hóa đơn và gửi hóa đơn lên CQT để cấp mã và để xuất cho người mua.

  Quý khách xuất hóa đơn điện tử tại đây !

  10. Xuất hóa đơn điện tử

  11. Xóa hóa đơn chưa ký phát hành

  a. Khi tạo hóa đơn chưa ký phát hành cho người mua, Quý khách cũng có thể xóa hoàn toàn hóa đơn vừa tạo đi.

  11. Xóa hóa đơn chưa ký phát hành

  12. Gửi mail phát hành hóa đơn khi tạo hóa đơn

  a. Đối với Thông tư 78/2021/TT-BTC, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, theo quy định 1450 thì trong file xml hóa đơn khi gửi lên Cơ Quan Thuế chỉ cho phép 1 mail phát hành hóa đơn người mua được điền trong mục email khi tạo hóa đơn điện tử.

  Quý khách chọn chức năng gửi mail phát hành hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử PA để gửi hóa đơn đến khách hàng

  Quý khách xem hướng dẫn chức năng gửi mail phát hành hóa đơn tại đây !

  12. Gửi mail phát hành hóa đơn khi tạo hóa đơn

  13. Thông báo hóa đơn sai sót

  a. Trường hợp hóa đơn sai sót về thông tin quan trọng cũng như không quan trọng trên hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập.

  Quý khách lập thông báo hóa đơn sai sót tại đây !

  13. Thông báo hóa đơn sai sót

  14. Hóa đơn thay thế

  a. Trường hợp sử dụng hóa đơn thay thế khi Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót hoặc Cơ quan thuế phát hiện sai sót (sai sót thì CQT sẽ gửi thông báo rà soát hóa đơn qua email mà NNT đăng ký theo mẫu 01/TB-RSĐT) về thông tin quan trọng như số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán có thể sử dụng tính năng hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh.

  Quý khách sử dụng tính năng hóa đơn thay thế Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây !

  14. Hóa đơn thay thế

  15. Hóa đơn điều chỉnh

  a. Trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh khi Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót hoặc Cơ quan thuế phát hiện sai sót (sai sót thì CQT sẽ gửi thông báo rà soát hóa đơn qua email mà NNT đăng ký theo mẫu 01/TB-RSĐT) về thông tin quan trọng như số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán có thể sử dụng tính năng hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh.

  Quý khách sử dụng tính năng hóa đơn điều chỉnh Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây !

  15. Hóa đơn điều chỉnh

  16. Hủy bỏ hóa đơn

  a. Trường hợp hủy hóa đơn – tạo mới: khi người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  Quý khách sử dụng tính năng hủy hóa đơn – tạo mới Thông tư 78/2021/TT-BTC tại đây !

  16. Hủy bỏ hóa đơn

  17. Quản lý lưu trữ hóa đơn đầu vào

  a. Dùng để lưu trữ hóa đơn của những nhà cung cấp khác để tiện lợi cho việc lưu trữ và tra cứu thay vì phải lưu trữ trên máy tính cá nhân

  Quý khách sử dụng quản lý hóa đơn đầu vào tại đây !

  17. Quản lý lưu trữ hóa đơn đầu vào

  18. Chuyển đổi hóa đơn

  a. Nếu người nhận hóa đơn yêu cầu Quý khách chuyển đổi hóa đơn thành hóa đơn giấy thì Quý khách có thể thực hiện chuyển đổi rồi in ra ký tên vào mục người thực hiện chuyển đổi để gửi cho người mua.

  Quý khách sử dụng đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy tại đây !

  18. Chuyển đổi hóa đơn

  19. Quản lý khách hàng và sản phẩm

  a. Trong 1 ngày nếu xuất nhiều hóa đơn cho 1 người mua nào đó mà thông tin người mua hàng và sản phẩm lặp lại, thì chỉ cần tạo thông tin khách hàng và sản phẩm vào 2 tính năng này để khi tạo hóa đơn chỉ cần chọn mã khách hàng hoặc chọn mã sản phẩm là tự động load thông tin có sẵn lên mà không cần phải nhập lại nhiều lần.

  19. Quản lý khách hàng và sản phẩm

  20. Import hóa đơn

  a. Nếu quý khách đã có 1 tờ hóa đơn từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại hóa đơn nữa. Sau khi import thành công thì vào quản lý hóa đơn sẽ thấy hóa đơn đã được tạo.

  20. Import hóa đơn

  21. Import khách hàng

  a. Nếu quý khách đã có danh sách khách hàng từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại khách hàng nữa.

  21. Import khách hàng

  22. Import sản phẩm

  a. Nếu quý khách đã có danh sách sản phẩm từ phần mềm thứ 3 (phần mềm kế toán, CRM,..) có thể xuất ra file excel sau đó import vào phần mềm hóa đơn điện tử mà không cần phải tạo lại sản phẩm nữa.

  22. Import sản phẩm

  23. Xuất dữ liệu hóa đơn tháng

  a. Quý khách cần báo cáo dữ liệu hóa đơn theo tháng thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  23. Xuất dữ liệu hóa đơn tháng

  24. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ bán ra

  a. Quý khách cần báo cáo bảng kê thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  24. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ bán ra

  25. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ mua vào

  a. Quý khách cần báo cáo bảng kê thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  25. Bảng kê hóa đơn, chứng từ HH dịch vụ mua vào

  26. Cấu hình smtp riêng để phát hành hóa đơn qua email

  a. PA Việt Nam đã ngày càng hoàn thiện trang hoá đơn điện tử đối với các khách hàng đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử tại PA.

  Quý khách sử dụng chức năng cấu hình smtp riêng để phát hành hóa đơn qua email

  26. Cấu hình smtp riêng để phát hành hóa đơn qua email

  27. Auto gửi hóa đơn lên CQT

  a. PA Việt Nam đã ngày càng hoàn thiện trang hoá đơn điện tử đối với các khách hàng đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử tại PA.

  Giờ đây Quý khách có thể kích hoạt chức năng tự động gửi hóa đơn, tờ khai đăng ký, thông báo sai sót lên CQT.

  Quý khách sử dụng chức năng tự động gửi hóa đơn lên CQT tại đây !

  27. Auto gửi hóa đơn lên CQT

  28. Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

  a. Quý khách cần báo cáo doanh thu sản phẩm thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  28. Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

  29. Báo cáo doanh thu theo bên mua

  a. Quý khách cần báo cáo doanh thu bên mua thì có thể sử dụng tính năng này rất dễ dàng, có thể export ra file excel tiện lợi.

  29. Báo cáo doanh thu theo bên mua

  30. Download hóa đơn

  a. Nếu Quý khách có nhu cầu tải nhiều hóa đơn về để lưu trữ dự phòng hay cần thống kê nhanh thì có thể tải nhiều hóa đơn về máy tính nhanh chóng

  30. Download hóa đơn

  31. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và phiếu xuất kho Gửi bán đại lý

  a. Ngoài tính năng xuất Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng, Nếu cty quý khách hàng có xuất kho cho nội bộ hoặc gửi bán đại lý cũng có thể làm hồ sơ tương tự như hồ sơ hóa đơn giá trị gia tăng để nộp lên thuế, sau khi thuế chấp nhận thì Quý khách mới chính thức sử dụng 2 phiếu xuất kho này

  31. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và phiếu xuất kho Gửi bán đại lý

  32. Phân quyền người dùng

  a. Có thể tạo nhiều tài khoản và phân quyền nhiệm vụ cho tài khoản nhằm để kế toán trưởng quản lý và kiểm soát dễ dàng

  32. Phân quyền người dùng

  33. Hệ thống API

  a. Hỗ trợ kết nối từ hệ thống phần mềm trung gian đến hệ thống HDDT của P.A qua API
  Tài liệu hướng dẫn kết nối API:  https://cpanel.hoadon30s.vn/paapi_document/

  33. Hệ thống API

  34. Cấu hình chung

  a. Custom số dòng hàng hóa trên tờ hóa đơn: Mặc định trên tờ hóa đơn là 6 dòng, Qúy khách hàng có thể tăng lên với số dòng tùy ý.

  b. Chữ ký số máy chủ: Nếu Quý khách có thêm chữ ký số máy chủ thì có thể kích hoạt và cài đặt chữ ký số máy chủ lên phần mềm để có thể ký phát hành hóa đơn mà không cần sử dụng chữ ký số bằng USB Token

  c. Cấu hình bảo vệ tài khoản theo IP: Nếu khách hàng muốn chỉ cho phép những nhân viên trong ở cty mới truy cập vào phần mềm này thì có thể bật tính năng bảo vệ tài khoản theo IP để có thể giải quyết vấn đề trên.

  d. Cấu hình bảo vệ tài khoản theo câu hỏi bí mật: Tương tự bảo vệ bằng IP, nếu Quý khách hàng bật tính năng này lên thì khi đăng nhập vào phần mềm ngoài yêu cầu nhập user và pass thì phải nhập câu trả lời bí mật thì mới vào hệ thống được.

  34. Cấu hình chung
  logo

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với salesclose